stichting Landschap Noord-Holland

In 2023 is Egeriado een samenwerking van 10 jaar aangegaan met stichting Landschap Noord-Holland om veenweidegebieden als het Ilperveld te versterken en te vergroten. Samen hebben de organisaties een Revolving Nature Fonds opgericht.

Lnh header 2048x611

ORGANISATIE

Landschap Noord-Holland zet zich in voor bescherming en behoud van natuur, waardevolle landschappen en cultuurhistorisch erfgoed in Noord-Holland. Van een kleine stichting in1936 opgericht, groeide het uit tot een maatschappelijke organisatie met 100 natuurgebieden. De stichting zet zich in voor de biodiversiteit, koopt nieuwe natuurgronden aan en vormt landbouwgronden om tot nieuwe natuur. Ook voert het projecten en werkzaamheden uit die bijdragen aan een duurzame leefomgeving.

 

RESULTAAT

Landschap Noord-Holland is eigenaar van een groot deel van natuurgebied Ilperveld, een veenweidegebied 6 km ten noorden van Amsterdam. Hier spannen boswachters zich in om het veengebied te behouden, ontwikkelen en de biodiversiteit te laten groeien. In het gebied wordt CO2 vastgelegd en door het waterpeil te verhogen, neemt de veenverbranding af en gaat het bodemdaling tegen. Met het Revolving Nature fonds kan het Landschap (agrarische) percelen aankopen en ontpachten in veenweidegebieden als het Ilperveld, en zo investeren in meer en betere natuur, CO2 vastlegging, tegengaan bodemdaling en versterken van de biodiversiteit in de gebieden. De aankopen helpen bovendien het NatuurNetwerk Nederland af te ronden.

 

SAMENWERKING

Met de steun van Egeriado kan Stichting Landschap Noord-Holland een Revolving Nature fonds opzetten ten behoeve van de aankoop en ontpachting van percelen in het gebied Ilperveld, en daarmee het behoud van natuur en vastlegging van CO2.